การเปลี่ยนแปลง และ มาตรการใหม่

สิ่งที่คุณต้องรู้ในการยื่นภาษีปีนี้


บันทึกรายการประกันสุขภาพเอกชน (Private health insurance statements)

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ผู้ประกันสุขภาพไม่จำเป็นต้องส่งบันทึกรายการประกันสุขภาพส่วนตัวอีกต่อไป ก่อนหน้านี้ทุกคนจะต้องส่งบันทึกภายในวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นตัวเลือกในการส่งข้อมูลนี้ ข้อมูลการประกันสุขภาพส่วนบุคคลจะมีอยู่ในรายงานก่อนการกรอกซึ่งมักจะมีในรายละเอียดประมาณกลางเดือนสิงหาคม หากไม่ไม่มีการจ่ายเงิน ผู้เสียภาษีอาจจำเป็นต้องขอใบแจ้งยอดจากบริษัทประกันสุขภาพ

 

การเปลี่ยนแปลง และ มาตรการใหม่

สิ่งที่คุณต้องรู้ในการยื่นภาษีปีนี้

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Tax

 


 

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญการยื่นขอคืนภาษี

 


 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมาตรการใหม่ที่ต้องระวังเมื่อกรอกฟอร์มเพื่อยื่นขอคืนภาษี ได้แก่ :

• บันทึกรายการประกันสุขภาพเอกชน
• การชดเชยภาษีสำหรับผู้มีรายได้ต่ำและปานกลาง
• บันทึกรายการรายได้
• ข้อมูลรายการลดหย่อน (granular data)
• การวิจัยและการพัฒนาการแก้ไขการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
• กฎเดียวกันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาระภาษี
• เพิ่มการเข้าถึงการขาดทุนของบริษัท
• การขยายค่าเสื่อมราคาแบบเร่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
• เงินอุดหนุนสำหรับการลดขนาดที่อยู่อาศัยโดยเพิ่มในเงินซุปเปอร์
• โครงการบ้านหลังแรก Super home saver (FHSS)

 


 

บันทึกรายการประกันสุขภาพเอกชน (Private health insurance statements)

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ผู้ประกันสุขภาพไม่จำเป็นต้องส่งบันทึกรายการประกันสุขภาพส่วนตัวอีกต่อไป ก่อนหน้านี้ทุกคนจะต้องส่งบันทึกภายในวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นตัวเลือกในการส่งข้อมูลนี้ ข้อมูลการประกันสุขภาพส่วนบุคคลจะมีอยู่ในรายงานก่อนการกรอกซึ่งมักจะมีในรายละเอียดประมาณกลางเดือนสิงหาคม หากไม่ไม่มีการจ่ายเงิน ผู้เสียภาษีอาจจำเป็นต้องขอใบแจ้งยอดจากบริษัทประกันสุขภาพ สิ่งสำคัญคือต้องรายงานข้อมูลประกันสุขภาพของเอกชนอย่างถูกต้องตามที่ใช้ในการคำนวณ: • การคืนเงินประกันสุขภาพเอกชนที่ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับ • ค่าธรรมเนียม Medicare ที่เรียกเก็บ ถ้ามี

 


 

การชดเชยภาษีสำหรับผู้มีรายได้ต่ำและปานกลาง

 


 

ผู้เสียภาษีอาจมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยการหักภาษีรายได้หาก


• เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้
• รายได้ที่ต้องเสียภาษีอยู่ในช่วงรายได้ที่เหมาะสม
ผู้เสียภาษีไม่จำเป็นต้องเรียกร้องค่าชดเชยนี้ เมื่อมีการยื่นขอคืนภาษีก็จะรวมการเรียกร้องค่าชดเชย หากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในงบประมาณ 2019–20 กลายเป็นกฎหมายหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ก็จะมีการแก้ไขการประเมินโดยอัตโนมัติ

 


 

บันทึกรายได้

 


 

หากนายจ้างรายงานผ่าน Single Touch Payroll ก็ไม่จำเป็นต้องให้สรุปการจ่ายเงินแก่พนักงาน บันทึกรายได้จะนำมาใช้แทนที่การสรุปการจ่ายเงิน พนักงานสามารถเข้าถึงบันทึกรายได้ผ่านบริการออนไลน์ของ ATO ผ่าน myGov ได้ตลอดเวลา พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนในกล่องจดหมาย myGov เมื่อบันทึกรายได้เป็น 'Tax ready' เพื่อให้สามารถทำการคืนภาษีได้ ซึ่งพนักงานจะสามารถติดต่อเพื่อขอสำเนาบันทึกรายได้หากไม่สามารถเข้าถึง myGov

 


 

ข้อมูลรายการหักลบในรายละเอียด (Line entry deduction data)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 จะได้รับ Line entry deduction data (หรือที่รู้จักกันในชื่อข้อมูลย่อย) ที่ป้อนลงในซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานและยื่นผ่านบริการยื่นเอกสารประกอบการปฏิบัติ รายละเอียดของข้อมูลการหักเงินทั้งหมด (D1 ถึง D15) จะรวมไว้ในการยื่นของคืนภาษีและจะใช้กับการคืนภาษีของแต่ละบุคคลในปี 2018–19 การเปลี่ยนแปลงนี้จะสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการยื่นขอคืนภาษีด้วยตนเองที่จัดเตรียมทางออนไลน์โดยใช้ myTax

 


 

การวิจัยและการพัฒนาการแก้ไขการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

 


 

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2018 รัฐบาลประกาศว่าจะปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา (R & D) การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมในการวิจัยและพัฒนาในขณะที่มั่นใจในความสมบูรณ์และความสามารถในการจ่ายทางการคลังในสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คาดว่าจะใช้สำหรับปีที่มีรายได้เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2018

 


 

กฎเดียวกันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาระภาษี

 


 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2018 มีการออกกฎหมายบังคับใช้กฎขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) กฎเหล่านี้ใช้กับปีที่มีรายได้เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2019 อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินสำหรับการนำเข้าจะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงที่มีโครงสร้างกฎการนำเข้าที่ไม่ตรงกันจะนำไปใช้กับปีที่มีรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020

กฎเดียวกันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาระภาษีแบบผสมช่วยป้องกันไม่ให้หน่วยงานที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศออสเตรเลียหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้หรือได้รับผลประโยชน์ทางภาษีทั่วโลกแบบคู่ผ่านข้อตกลงแบบผสมที่ไม่ตรงกันซึ่งใช้ประโยชน์จากความแตกต่างในการรักษาภาษีของนิติบุคคลหรือตราสารภายใต้กฎหมาย กฎดำเนินการเพื่อปฏิเสธการหักเงินหรือรวมจำนวนเงินในรายได้ที่ประเมินได้สำหรับการชำระเงินที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกันแบบผสม

 


 

เพิ่มการเข้าถึงการขาดทุนของบริษัท

 


 

ในวันที่ 1 มีนาคม 2019 มีการออกกฎหมายที่จะเสริมการทดสอบทางธุรกิจแบบเดียวกันในปัจจุบันสำหรับการขาดทุนพร้อมกับการทดสอบทางธุรกิจที่คล้ายกันที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การทดสอบใหม่จะขยายไปถึงการเข้าถึงการขาดทุนในปีที่ผ่านมาเมื่อบริษัทเข้าสู่การทำธุรกรรมใหม่หรือกิจกรรมทางธุรกิจ

 


 

การทดสอบทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงการขาดทุนหลังจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโดยที่ธุรกิจของบริษัทมีความคล้ายคลึงกันโดยคำนึงถึง:


• ขอบเขตสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจปัจจุบันเพื่อสร้างรายได้ที่ประเมินได้ยังใช้ในธุรกิจเดิมเพื่อสร้างรายได้ที่ประเมินได้
• ขอบเขตที่กิจกรรมและการดำเนินงานที่ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทกำลังสร้างรายได้ที่ประเมินได้ยังเป็นกิจกรรมและการดำเนินงานที่ธุรกิจเดิมสร้างรายได้ที่ประเมินได้
• ตัวตนของธุรกิจปัจจุบันและตัวตนของธุรกิจเดิม
• ขอบเขตที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในธุรกิจเดิมเป็นผลมาจากการพัฒนาหรือการค้าสินทรัพย์ผลิตภัณฑ์กระบวนการบริการหรือการตลาดหรือวิธีการขององค์กรของธุรกิจเดิม

เพื่อทดสอบการเข้าถึงการขาดทุนในปีที่ผ่านมา 'การทดสอบทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน' จะมีให้สำหรับการขาดทุนที่เกิดขึ้นในรายได้ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 การทดสอบทางธุรกิจที่เหมือนกันและการทดสอบทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เป็นการทดสอบความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 


 

การขยายค่าเสื่อมราคาแบบเร่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

 


 

ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเรียกร้องการหักลดหย่อนได้ทันทีสำหรับสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาส่วนใหญ่ที่ซื้อหลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2015 และใช้งานครั้งแรกหรือติดตั้งพร้อมใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:
• ตั้งแต่เวลา 19.30 น. (AEDT) ในวันที่ 2 เมษายน 2019 ถึง 30 มิถุนายน 2020 หากราคาน้อยกว่า $ 30,000
• ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2019 และก่อน 19.30 น. (AEDT) 2 เมษายน 2562 หากราคาน้อยกว่า $ 25,000
• ก่อนวันที่ 29 มกราคม 2019 หากมีราคาน้อยกว่า $ 20,000

 


 

ยอดดุลของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กทั่วไปสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ทันทีหากยอดเงินน้อยกว่า $ 30,000 ณ สิ้นปีรายได้ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 2 เมษายน 2019 และในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2020 (รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กทั่วไปที่มีอยู่ด้วย)

 


 

กฎหมาย 'ล็อคเอาต์' ยังถูกระงับสำหรับกฎการคิดค่าเสื่อมราคาแบบง่ายจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020 กฎหมาย'ล็อคเอาต์' จะป้องกันไม่ให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้าสู่ระบอบการคิดค่าเสื่อมราคาแบบง่ายอีกห้าปีหากมีการยกเลิก

 


 

ในปัจจุบันเกณฑ์การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทันทีรวมธุรกิจที่มีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านดอลลาร์ถึงน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์ ธุรกิจเหล่านี้สามารถเรียกร้องการลดหย่อนสำหรับส่วนธุรกิจของสินทรัพย์แต่ละรายการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า $ 30,000 หากซื้อและใช้งานครั้งแรกหรือติดตั้งพร้อมใช้งานตั้งแต่ 19.30 น. (AEDT) ในวันที่ 2 เมษายน 2019

 


 

เงินอุดหนุนสำหรับการลดขนาดที่อยู่อาศัยโดยเพิ่มในเงินซุปเปอร์

 


 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 สมาชิกที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดอาจเลือกที่จะลดขนาดที่อยู่อาศัยเพื่อรับเงินอุดหนุนเข้าสู่เงินซุปเปอร์ (ประเภทเงินอุดหนุนแบบใหม่) ซึ่งมีวงเงินสูงถึง $ 300,000 ในเงินซุปเปอร์จากการขายที่อยู่อาศัยหลัก และเพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจำนวนดังกล่าว จะต้องเข้าสู่สัญญาการขายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 หรือหลังจากนั้น

 


 

หากสมาชิกทำการลดขนาดที่อยู่อาศัยเพื่อรับเงินอุดหนุน จะมีการรายงานในปีนั้น สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับการลดขนาดที่อยู่อาศัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเข้าสู่เงินซุปเปอร์ ก่อนการดำเนินการหรือเมื่อหรือเมื่อดำเนินการขายบ้าน

 


 

การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการลดขนาดที่อยู่อาศัยควรดำเนินการภายใน 90 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่อยู่อาศัย อาจขยายเวลาได้หากมีความล่าช้า การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการลดขนาดที่อยู่อาศัย สามารถทำได้โดยไม่คำนึงถึงเพดานและข้อจำกัดอื่น ๆ (อายุและการทดสอบการทำงาน) ที่อาจนำไปใช้เมื่อทำการลดขนาดที่อยู่อาศัยแบบสมัครใจ

 


 

โครงการบ้านหลังแรก

Super home saver (FHSS)

 


 

หากผู้เสียภาษีขอให้ปล่อยเงินจำนวนหนึ่งภายใต้โครงการ Super home saver (FHSS) ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2519 พวกเขาจะต้องรวมการคืนภาษีปี 2019:
• จำนวน FHSS ที่ประเมินได้
• จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 


 

ผู้เสียภาษีจะได้รับสรุปการจ่ายเงินซึ่งแสดงจำนวน FHSS ที่ประเมินและหักภาษีได้ หากขอให้มีการปล่อยเงินจำนวนหนึ่งในช่วงปีงบประมาณ 2018–19 ก็จะต้องรวมจำนวนเงินในการคืนภาษีในปี 2019 แม้ว่าจะไม่ได้รับจำนวนดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2019

 


 

การเปลี่ยนแปลงกฎการใช้โครงสร้างเงินทุนของกิจการอาศัยเงินทุนจากแหล่งหนี้สินมากกว่าแหล่งเงินที่มาจากเจ้าของในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก (Thin capitalization rules) เพื่อป้องกันโครงสร้างเงินกองทุนซ้ำซ้อน (double gearing structures)

 


 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2019 มีการออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์ของกฎหมายภาษีเงินได้โดยการแก้ไขกฎการใช้โครงสร้างเงินทุนของกิจการอาศัยเงินทุนจากแหล่งหนี้สินมากกว่าแหล่งเงินที่มาจากเจ้าของในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก (Thin capitalization rules) เพื่อป้องกันโครงสร้างเงินกองทุนซ้ำซ้อน (double gearing structures)

 


 

โครงสร้างกองทุนซ้ำซ้อนนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้หลาย ๆ ชั้นของหน่วยงาน (เช่น การลงทุนและการเป็นพันธมิตร) ในการออกตราสารหนี้กับสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใช้กับปีที่มีรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป

 


 

การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ในทรัสต์ และการเป็นหุ้นส่วนเนื่องจากเกณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของหนี้สินของบริษัทร่วม ส่วนได้เสียของกิจการร่วมค้าและส่วนเกินของบริษัทร่วมลดลงจาก 50% เป็น 10% .

 


 

 

Related Posts